bg
ผลงาน Highlight
highlight
1 กันยายน 2566
การปฐมนิเทศ การเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน และเรียนรู้ด้านวิชาการระยะที่ 1
ในวันจันทร์ที่ 7 ส.ค. 66 โครงการ นปร.​ ได้จัดกิจกรรม เปิดบ้าน นปร. "PSED Open House 2023"
อ่านต่อ
highlight
5 กันยายน 2566
การฝึกปฏิบัติราชการในหน่วยงาน ภาครัฐส่วนภูมิภาค
สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับข้าราชการรุ่นใหม่ จำนวน 50 อัตรา ในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง รุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 16 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้
อ่านต่อ
highlight-3
30 สิงหาคม 2566
การฝึกปฏิบัติราชการในหน่วยงาน ภาครัฐ รอบที่ 1
สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าร่วม โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)รุ่นที่ 16 จำนวน 50 ตำแหน่ง ในช่วงระหว่าง โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)รุ่นที่ 16 จำนวน 50 ตำแหน่ง ในช่วงระหว่าง โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)รุ่นที่ 16 จำนวน 50 ตำแหน่ง ในช่วงระหว่าง
อ่านต่อ
highlight-1
15 กันยายน 2566
การปฐมนิเทศ การเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน และเรียนรู้ด้านวิชาการระยะที่ 1
ในวันจันทร์ที่ 7 ส.ค. 66 โครงการ นปร.​ ได้จัดกิจกรรม เปิดบ้าน นปร. "PSED Open House 2023"
อ่านต่อ
กิจกรรมและข่าวสาร
news
03 สิงหาคม 2566
โครงการ นปร.​ ได้จัดกิจกรรม เปิดบ้าน นปร.
โครงการ นปร.​ ไดจัดกิจกรรม เปิดบ้าน นปร. "PSED Open House 2023"
อ่านต่อ
news
19 กรกฏาคม 2566
ประกาศ สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 16
ประกาศ สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 16
อ่านต่อ
news
13 กรกฏาคม 2566
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 16
สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 16 จำนวน 50 ตำแหน่ง ในช่วงระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2566
อ่านต่อ
news
27 มีนาคม 2565
เครือข่าย นปร. ร่วมสร้างเครือข่ายเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Future Changer) ในกิจกรรม Youth in Charge Day
เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 นปร.ได้ร่วมรับฟัง idea ในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ผ่าน โครงการ (Project) ของเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นบทสรุปจากการทำงานอย่างหนักในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา โดยมี นปร. เป็นพี่เลี้ยง (Mentor)
อ่านต่อ
news
16 มีนาคม 2565
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะในการขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 – 17.10 น. พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะในการขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ) เป็นประธานในพิธี และมีประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเครือข่าย นปร. (นายสุธรรม ส่งศิริ) ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล (ดร.บัณฑิต นิจถาวร) อาจารย์ผู้ดูแล นปร. (อาจารย์สุพรรณี ไพรัชเวทย์, อาจารย์อนุชิต ฮุนสวัสดิกุล) อาจารย์จากมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล (ดร.สิริลักขณา คอมันตร์) และผู้เข้าร่วมอบรมฯ รุ่นที่ 1 เข้าร่วมในพิธี
อ่านต่อ
news
18 กุมภาพันธุ์ 2565
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1 ประจำวันที่ 14 มกราคม 2565
วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1 โดย ดร. บัณฑิต นิจถาวร เป็นผู้บรรยายเรื่อง The Importance of Governance in the Public Sector มุ่งเน้นประเด็นความสำคัญของหลักธรรมภิบาลของภาครัฐ อันถือเป็นหัวใจของการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยต้องอาศัยความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการทำงานของภาครัฐ ซึ่งโครงสร้างธรรมภิบาลของภาครัฐนั้น ประกอบไปด้วย ประชาชน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งบุคคลที่เข้ามาทำหน้าที่กำหนดนโยบาย รัฐบาล ผู้มีหน้าที่แต่งตั้งและมอบนโยบายให้กับ ข้าราชการ ผู้นำนโยบายไปดำเนินการในทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชน
อ่านต่อ
news
18 กุมภาพันธุ์ 2565
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเเละธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1 ประจำวันที่ 21 มกราคม 2565
วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1 โดย ดร. พรายพล คุ้มทรัพย์ เป็นผู้บรรยายเรื่อง Public Sector and the Economy: Roles of Policies, Regulations, and Incentives. มุ่งเน้นประเด็นสำคัญในเรื่องแนวคิดการแทรกแซงของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมที่สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากเกิดกรณี “ตลาดล้มเหลว (Market Failure)” ทั้งในเรื่องสินค้าสาธารณะที่ไม่มีการผลิตภายใต้กลไกตลาดปกติ เช่น การป้องกันประเทศ เป็นต้น สินค้า/กิจกรรมที่กระทบบุคคลนอกตลาด การผูกขาดอันทำให้กลไกการตลาดไม่ทำงาน ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และความผันผวนทางเศรษฐกิจ ซึ่งภาครัฐนั้น จะมีบทบาทและนโยบายที่แทรกแซงได้โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ 1. กรอบ/โครงสร้างด้านกฎหมายและสังคม 2. การจัดให้มีสินค้าหรือบริการสาธารณะ 3. การส่งเสริมหรือควบคุม Ve externalities 4. การส่งเสริมการแข่งขันในตลาด 5. การลดความเหลื่อมล้ำ และ 6. การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ซึ่งการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ภาครัฐจะเป็นผู้กำหนดให้การใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจมหภาคหรือจุลภาค เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
อ่านต่อ
news
18 กุมภาพันธุ์ 2565
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1 ประจำวันที่ 7 มกราคม 2565
วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1 โดย ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ เป็นผู้บรรยายเรื่อง Moving Thailand Forward : Key Issues and Challenges มุ่งเน้นประเด็นสำคัญในเรื่องการวิเคราะห์โครงสร้างของเศรษฐกิจไทยก่อนและหลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงความท้าทายในเรื่องของภาวะหนี้สินและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งนโยบายของภาครัฐที่มีการประสานอย่างทั่วถึง รอบด้าน และให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะของแรงงาน การจัดการทรัพยากรทุนมนุษย์ที่ดี การสนับสนุนภาคเอกชนให้มีบทบาทการลงทุนในภาคการท่องเที่ยว และการส่งเสริมความเป็นดิจิทัล รวมถึงการดำเนินนโยบาย Green Policy อันจะมีส่วนสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและเกิดความยั่งยืน
อ่านต่อ
news
25 สิงหาคม 2564
พิธีให้โอวาทแก่ นปร. รุ่นที่ 12 และรุ่นที่ 13 ที่สำเร็จจากโครงการฯ
พิธีให้โอวาทแก่ข้าราชการผู้สำเร็จจากโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 12 และรุ่นที่ 13 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธี
อ่านต่อ
news
25 สิงหาคม 2564
กิจกรรมปฐมนิเทศ นปร. รุ่นที่ 15
กิจกรรมปฐมนิเทศ นปร. รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2564 โดยจัดรูปแบบออนไลน์ เป็นครั้งที่ของโครงการฯ
อ่านต่อ
bg
นปร. คืออะไร?
ย่อมาจากโครงการพัฒนาบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
(Public Service executive development program: PSED)
คือ โครงการที่สรรหา และคัดเลือก บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและมีสมรรถนะสูง เพื่อเข้ารับราชการ
ข้อมูลหลักสูตร
icon-card1
ความรู้เรื่องราชการ
icon-card2
ยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูป
ประเทศและแนวทางการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
icon-card3
การพัฒนาประเทศภายใต้
โลกาภิวัตน์
(Globalization)
icon-card4
ทักษะการใช้ภาษาและทักษะ
เฉพาะด้านสำหรับงานราชการ
icon-card5
การเป็นผู้นำแห่งอนาคต
(Leading to the future)
icon-card6
การคิดเชิงกลยุทธ์
(Strategic Thinking)
icon-card7
การปฏิรูปองค์กร
(Transforming
Organizations)
icon-card8
ทักษะการขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงดิจิทัล
(Digital Tranformation Skills)
icon-card9
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการ
พัฒนานวัตกรรมและการนำ
เสนออย่างมืออาชีพ
icon-card10
จริยธรรมและคุณธรรม
ประสบการณ์ นปร.
ผู้ร่วมโครงการฯ จะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะ
เหมาะสมกับความต้องการของส่วนราชการในลักษณะ "Customized Program"
โดยส่วนราชการจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา นปร. ตั้งแต่อยู่ในโครงการฯ